Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSPodnikateľské zručnosti: Postup ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou právnou ochranou + vzor a prezentácia
Uverejnené: 06.03.2023
výpoveď dohodou

 

V podnikateľskej praxi sa pri zastupovaní spoločností a podnikateľov častokrát stretávame, že pri mimosúdnom alebo súdnom spore, nie je zmluvný partner schopný preukázať to, na čom sa pri uzatváraní spolupráce dohodli. Je to najmä z dôvodu, že zmluvný vzťah bol založený len na základe objednávky, jej akceptácie a prípadných ústnych dojednaní. Kameňom úrazu v tomto prípade je teda nedodržanie písomnosti zmluvy. Samotné neuzatvorenie zmluvy v písomnej forme síce nespôsobuje neplatnosť (existujú výnimky ako zmluva o prevode nehnuteľnosti a pod.), na druhej strane je však veľmi ťažké uniesť dôkazné bremeno o tom, čo sa podnikatelia dohodli. Samozrejme ani dodržanie písomnosti zmluvy nemusí automaticky znamenať maximálnu právnu ochranu a „nenapadnuteľnosť“ zmluvy.

 

Nižšie si preto popíšeme ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou možnou právnou ochranou v 5 základných krokoch:

 

1. Výber správneho typu zmluvy

Ako sme popisovali vyššie, v obchodných vzťahoch je dôležité uzatvoriť obchodnú zmluvu písomne. Týmto to však nekončí. Obchodná spoločnosť a podnikateľ musia zvážiť a správne sa rozhodnúť, ktorý typ alebo druhy zmluvy zvolia pre ten ktorý zmluvný vzťah. Dôležitosť tohto výberu a možnosti sme popísali v článku s názvom Druhy a typy zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti + vzor a prezentácia“

 

2. Overenie zmluvného partnera

Predtým ako začnete s potenciálnym obchodným partnerom rokovať o znení obchodnej zmluvy, odporúčame si zmluvného partnera overiť napr. či má živnostenské oprávnenie na činnosť, ktorú chcete aby vykonal (môžete overiť napr. na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk), solventnosť a zadĺženie s úhradou odvodov a daní, napr. cez webové stránky Finančného riaditeľstva SR, Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne a pod., preveriť si exekúcie, dražby, konkurzy a reštrukturalizácie - Centrálny register exekúcií, Registri poverení na vykonanie exekúcie, Notársky centrálny register dražieb, Obchodný vestník, kataster nehnuteľností, register partnerov verejného sektora atď. Uvedené odporúčame overovať si nie len pred uzavretím zmluvy, ale aj počas trvania zmluvného vzťahu, keďže počas trvania zmluvy môžete flexibilnejšie reagovať na prípadnú nechcenú exekúciu zmluvného partnera.  

 

3. Rokovanie o obchodnej zmluve

Pri rokovaní o znení obchodnej zmluvy trvajte na jej vyváženosti a spravodlivosti, aby nedošlo k porušeniu zásady poctivého obchodného styku. Ak jedna zmluvná strana chce mať v zmluve dojednanie o zmluvnej pokute, tak zmluvná pokuta by mala byť dojednaná pre prípad porušenia zmluvy zo strany oboch zmluvných partnerov. Podobne by to malo byť aj s úrokmi z omeškania, možnosťou skončenia zmluvného vzťahu (aby napr. nemala možnosť odstúpiť od zmluvy len jedna zmluvná strana, alebo v prípade výpovede, by bola dohodnutá rozdielna výpovedná doba a pod.) atď.

 

4. Implementovať ustanovenia na ochranu firmy

Obchodných zákonník a súvisiace právne predpisy definujú rôzne inštitúty právnej ochrany, ktoré v zmluve môžete mať dojednané. Samozrejme to závisí od druhu zmluvy a záväzku, ktorý chcete zabezpečiť a ochrániť. Do zmlúv, ktoré spracovávame, často vkladáme najmä túto právnu ochranu:  

- zmluvná pokuta,

- ručenie,

- dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov,

- záložná zmluva,

- úrok z omeškania,

- zabezpečenie záväzkov prevodom práva,

- zabezpečovacie postúpenie pohľadávky,

- zábezpeka,

- uznanie záväzku a uznanie dlhu,

- a pod.

 

5. Zmluvu uzatvoriť písomne

Keď ste prešli prvými 4 krokmi, ostáva už len posledné a to zmluvu o ktorej ste rokovali, uzavrieť písomne. Dbajte na to, aby všetky ustanovenia o ktorých ste rokovali, boli skutočne implementované v danej obchodnej zmluve. V praxi (úmyselne/neúmyselne) žiaľ dochádza k prípadom, keď sa k podpisu predloží obchodná zmluva, ktorá neobsahuje všetky ustanovenia na ktorých sa zmluvné strany pri rokovaniach dohodli.  

 

Bližšie vysvetlenie vyššie uvedených 5 krokov - ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou právnou ochranou, si môžete prečítať v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

 

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor zmluvy o spolupráci, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť  TU

 

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videokurz na túto tému o rozsahu 39 min, krátku videukážku môžete vidieť TU

Uvedený videokurz si môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 

V kapitole číslo III., o ktorej Vás budeme informovať budúci týždeň, sa venujeme právam a povinnostiam pri online predaji tovaru a služieb. Bezplatne Vám poskytneme aj vzor všeobecných obchodných podmienok a prezentáciu. Sledujte nás na našom webe.


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás