Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSDruhy a typy zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti + vzor a prezentácia
Uverejnené: 27.02.2023
výpoveď dohodou

 

Obchodné spoločnosti a podnikatelia musia zvažovať a posudzovať viacero skutočností predtým ako sa rozhodnú, ktorý typ alebo druh zmluvy zvoliť na konkrétny zmluvný vzťah. V kontexte uvedeného je zásadný rozdiel, či Vašim zmluvným partnerom je podnikateľ, spotrebiteľ alebo zamestnanec. Na každý z uvedených subjektov sa aplikujú iné náležitosti a podmienky, pričom ich zanedbanie alebo nesprávne aplikovanie môže mať za následok neplatnosť tých ktorých ustanovení zmluvy. Vaša právna ochrana na základe takto uzatvorenej zmluvy, môže byť potom minimálna resp. limitovaná.  

 

Zmluvné záväzky a vzťahy si môžeme rozdeliť do týchto 4 rovín: 

 

I. Zmluvy uzatvárané s inými podnikateľmi - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. zmluvu o spolupráci, nájomnú zmluvu a pod.

II. Zmluvy uzatvárané s občanmi / spotrebiteľmi - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo a pod.

III. Zmluvy uzatvárané so zamestnancami - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. pracovnú zmluvu, dohodu a pod.  

IV. Zmluvy uzatvárané do vnútra spoločnosti - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. zmluvu o výkone funkcie konateľa, služobnom vozidle a pod. 

 

I. Zmluvy uzatvárané s inými podnikateľmi

Zmluvy uzatvárané v tejto rovine v zásade možno upravovať a meniť na základe vôle podnikateľov. Aj keď na jednej strane konkrétne typy zmlúv stanovené Obchodným zákonníkom majú svoje kogentné ustanovenia (t.j. tie od ktorých nie je možné sa odchýliť) ako napr. povinnosť odplaty pri mandátnych zmluvách a pod., no vo väčšine prípadov je možné zvoliť vlastnú úpravu zmluvy. Podľa Obchodného zákonníka je dokonca možné uzatvoriť tzv. nepomenovanú zmluvu (podľa § 269 ods. 2 Obchodný zákonník), kde si zmluvné strany môžu dohodnúť jednotlivé ustanovenia zmluvy podľa vlastnej vôle a preferencií s jedinou podmienkou a to „určenie predmetu záväzkov“. Medzi ostatné minimálne odporúčané náležitosti zaraďujeme najmä označenie zmluvných strán, vznik zmluvy, predmet záväzkov (práva a povinnosti), odmena, skončenie zmluvy, miesto, dátum a podpisy zmluvných strán.

 

II. Zmluvy uzatvárané s občanmi / spotrebiteľmi

Od zmlúv uzatváraných s podnikateľmi je potrebné rozlišovať zmluvy so spotrebiteľmi. Zmluvy s občanmi resp. spotrebiteľmi sú fixne viazané so spotrebiteľskými zákonmi, čo znamená, že ak napr. podnikateľ uzatvorí zmluvu, v ktorej sa nachádza ustanovenie, ktoré je posúdené ako neprijateľná podmienka, zmluva môže byť v tejto časti alebo ako celok neplatná. Podľa občianskeho zákonníka, za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú napr. také ustanovenia, ktoré:

- vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,

- umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,

- umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,

- požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,

- a pod.

 

Pokiaľ je takáto zmluvná podmienka v zmluve medzi podnikateľmi, tak to obligatórne nemusí  znamenať neplatnosť ako v prípade so spotrebiteľom.

 

III. Zmluvy uzatvárané so zamestnancami

Táto kategória zmluvných vzťahov sa spravuje Zákonníkom práce. Zákonník prace definuje rozdiel medzi pracovnou zmluvou a dohodou o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Obchodná spoločnosť alebo podnikateľ môžu vo vzťahu zamestnávateľ vs. zamestnanec uzatvoriť najmä tieto typy zmlúv a dohôd:

- pracovná zmluva na plný úväzok

- pracovná zmluva na kratší úväzok

- pracovná zmluva na dobu určitú

- pracovná zmluva na dobu neurčitú

- pracovná zmluva o domáckej práci

- dohoda o vykonaní práce

- dohoda o pracovnej činnosti

- dohoda o brigádnickej práci študentov

- dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

 

IV. Zmluvy uzatvárané do vnútra spoločnosti

Tieto zmluvy uzatvárajú spoločnosti ako také so svojimi spoločníkmi a štatutárnymi orgánmi. Tu je napr. potrebné mať na pamäti aké sú rozdiely medzi Zmluvou o výkone funkcie konateľa, ktorá sa spravuje ustanoveniami mandátnej zmluvy (pojmovým znakom takejto zmluvy je odplatnosť a to bez ohľadu na to či bola uzatvorená ústne alebo písomne) a Zmluvou o výkone funkcie konateľa podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka pri ktorej síce nemusí byť dohodnutá odplata, ale povinnosťou je schválenie zmluvy valným zhromaždením spoločnosti alebo písomným schválením všetkými spoločníkmi, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene.

 

Bližšie vysvetlenie vyššie uvedených 4 kategórií zmluvných vzťahov si môžete prečítať v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

 

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor zmluvy o dielo s podnikateľom, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

 

V kapitole číslo II., o ktorej Vás budeme informovať budúci týždeň, sa budeme venovať postupu ako uzavrieť „nenapadnuteľnú“ zmluvu v obchodných vzťahoch. Bezplatne Vám poskytneme aj samotný vzor takejto zmluvy. Sledujte nás na našom webe.

 

 

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videoškolenie na túto tému o rozsahu 48 min, krátku videukážku môžete vidieť TU Uvedené videoškolenie, ku ktorému dostanete 11 vzorov zmlúv (napr. nájomná zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o spolupráci a pod.), môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás