Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Ochrana osobných údajov


LUKAJKA & PARTNERS akadémia s. r. o., Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO: 52 820 611, zastúpená: JUDr. Jozef Lukajka PhD. - konateľ, kontaktné údaje: email academy@aklp.sk, telefónne číslo +421 944 114 264 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.


Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu (poskytnutie prednášky, školenia, konferencie a pod.), o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:


Prevádzkovateľ: LUKAJKA & PARTNERS akadémia s. r. o., Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO: 52 820 611, zastúpená: JUDr. Jozef Lukajka PhD. - konateľ, kontaktné údaje: email academy@aklp.sk, telefónne číslo +421 944 114 264


2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje účastníkovi (školenia, konferencie a pod.) ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy.

splnenie zákonnej povinnosti na daňové účely

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

2.2 Účel: zasielanie newslettera, právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod.

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.
 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať účastníkov prostredníctvom notifikácií o zmenách, novelách zákonov a pod. t.j. o aktuálnych školeniach, konferenciách a pod. Prevádzkovateľ poskytuje účastníkovi odborné prednášky, školenia a pod. a preto je oprávneným záujmom prevádzkovateľa a aj účastníka, byť informovaný o skutočnostiach, súvisiacich s odbornými prednáškami, školeniami a pod. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať účastníkov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

2.3 Účel: zasielanie newslettera, právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie newslettrov notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 48 mesiacov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a nariadeniu GDPR.

3. Doba uchovávania osobných údajov


Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodov 2.1 a 2.2: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.

 

4. Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo:


Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu academy@aklp.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás