Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Ochrana osobných údajov


Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO: 52 471 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka: 38532/R, zastúpená: JUDr. Jozef Lukajka PhD. - konateľ, kontaktné údaje: email office@aklp.sk, telefónne číslo +421 944 114 264 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu o poskytovaní právnych služieb, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. Pri poskytovaní právnych služieb osobitné predpisy (napr. zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné poskytovať právne služby klientom.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO: 52 471 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka: 38532/R, zastúpená: JUDr. Jozef Lukajka PhD. - konateľ, kontaktné údaje: email office@aklp.sk, telefónne číslo +421 944 114 264

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

splnenie zákonnej povinnosti na daňové účely

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

2.2 Účel: zasielanie newslettera, právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod.

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.
 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov prostredníctvom právnych notifikácií o zmenách, novelách zákonov a pod. (v prípade ak boli klientovi poskytnuté právne služby resp. obhajoba). Prevádzkovateľ poskytuje klientovi právne služby a preto je oprávneným záujmom prevádzkovateľa a aj klienta, byť informovaný o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť práva a povinnosti klienta a môžu mať zásadný vplyv na jeho kvalitu života a kvalitu života jeho rodiny. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať klientov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

2.3 Účel: zasielanie newslettera, právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu o poskytovaní právnych služieb, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 48 mesiacov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a nariadeniu GDPR.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodov 2.1 a 2.2: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Dobu nie je vopred možné určiť, keďže zastupovanie súdnych prípadov resp. obhajoba môže trvať niekoľko rokov.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu office@aklp.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás