Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSAké zmeny prináša začiatok roka 2023 v podnikateľskom prostredí? 10 najdôležitejších zmien, ktoré nás čakajú v roku 2023.
Uverejnené: 22.11.2022
výpoveď dohodou

 

Od 1. januára 2023 čakajú podnikateľov veľké zmeny v podnikateľskom prostredí. Jednou z očakávaných zmien je aj jednoduchšie založenie s.r.o. a podnikanie zahraničných osôb na Slovensku.  Koncom roka 2022 nastali veľké zmeny v Zákonníku práce, ktoré majú za cieľ zabezpečiť zamestnancom predvídateľné a transparentné pracovné podmienky, ako aj podčiarknuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Aké ďalšie zmeny prinesie začiatok roka 2023? Pripravili sme pre Vás článok s desiatimi najväčšími zmenami v oblasti podnikania. 

 

1. Zjednodušenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Cieľom novely Obchodného zákonníka je umožniť zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného vzoru formulára za splnenia zákonných podmienok a taktiež zjednodušeným spôsobom zriadiť podnik zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby a zápis do obchodného registra.

 

Novelou by teda malo byť možné založiť súkromnú kapitálovú spoločnosť s použitím štandardizovaných vzorov, ktoré by mali byť k dispozícii online. Takýto vzor by mal obsahovať vopred určený súbor možností v súlade s vnútroštátnym právom.

 

V prípade že  zakladatelia spoločnosti využijú možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, nebude sa vyžadovať osobitný postup získania živnostenského oprávnenia prostredníctvom živnostenského úradu. Zakladatelia  by v takom prípade vedeli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania. Zápis do obchodného registra by mal  zahŕňať aj proces získania živnostenského oprávnenia vo vzťahu k vybraným voľným živnostiam.

 

Prvotný zápis spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom zjednodušeného postupu bude vykonávať  výlučne len jeden registrový súd, ktorým má byť Okresný súd Žilina. 

 

V navrhovanej zmene sa zavádza aj zoznam voľných živností, v rámci ktorých pokiaľ zakladatelia využijú zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, nebude potrebné žiadať živnostenský register o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ale živnostenské oprávnenie vznikne súčasne so zápisom do obchodného registra.

 

  • Výmena informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

 

Ďalším cieľom návrhu zákona je dopracovanie právnej úpravy súvisiacej s výmenou informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (tzv. BRIS). Súčasná legislatíva Európskej únie stanovuje len veľmi obmedzené využívanie takýchto nástrojov a neexistujú žiadne ustanovenia týkajúce sa online registrácie spoločností.

 

Registrácia, podávanie alebo prístup k údajom spoločnosti by pre žiadateľov nemali znamenať nadbytočné regulačné záťaže spoločností alebo pobočiek v ostatných členských štátoch.

 

Na Slovensku je registračný proces obchodných spoločností spočívajúci v elektronickej komunikácii s registračným súdom už zavedený a zákonom č. 390/2019 Z. z. bolo zavedené podávanie návrhov na zápis do obchodného registra výlučne elektronickými prostriedkami. Súčasná právna úprava zakladania spoločnosti ale štandardizovaný vzor na založenie spoločnosti s ručeným obmedzeným jednotlivo zatiaľ neupravuje. Samotný proces založenia spoločnosti bol doposiaľ ponechaný na zakladateľov spoločnosti.

 

Prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností sa už v súčasnosti vymieňajú informácie a údaje o zapísaných osobách v obchodnom registri a preto sa v súlade so smernicou navrhuje rozšírenie údajov vymieňaných prostredníctvom systému BRIS.

 

Malo by dôjsť k zavedeniu  interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

 

Návrhom zákona sa tiež zavádza povinnosť oznámenia zahraničnému obchodnému registru, do ktorého je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby, že došlo k uloženiu účtovnej závierky.

 

Návrhom zákona sa umožní obchodným spoločnostiam, rozšíriť svoju činnosť prostredníctvom registrácie dcérskych spoločností či pobočiek, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť právnu istotu, čím sa minimalizujú prípady, kedy v dôsledku oneskorenia pri registrácii spoločnosti alebo príliš vysokej neistote v dôsledku nejasných postupov dochádza k strate obchodných príležitostí alebo k rozhodnutiu spoločnosť nezaložiť.

 

Spoločnosť taktiež podľa novej právnej úpravy nie je pri prevode väčšinového obchodného podielu povinná doložiť súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu alebo písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa s úradne osvedčeným podpisom.  Zmena sa týka aj právneho postupu rozdelenia obchodného podielu prevodom.

 

 2. Veľké zmeny v Zákonníku práce od 01.11.2022 a 01.01.2023

 

Od 01.11.2022 máme účinnú veľkú novelu Zákonníka práce, pričom tou najzásadnejšou zmenou je stanovenie nových náležitostí pracovnej zmluvy. Od 01.01.2023 Zákonník práce zavádza nový typ dohody o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru a to Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (Zákonník práce definuje čo sa považuje za sezónnu prácu, ako dlho je ju možné počas kalendárneho roka vykonať atď.). Cieľom veľkej novely je transponovanie smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ a prijatie zmien, ktoré vyplývajú z podnetov aplikačnej praxe. Novela Zákonníka práce teda zavádza nové náležitosti pracovnej zmluvy, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a najmä novú formu poskytovania informácií, ktorá môže byť pre zamestnávateľov priaznivejšia, keďže za splnenia určitých podmienok sa môže doručovať elektronicky t.j. vo forme elektronickej komunikácie a elektronického dokumentu, a teda nemusí sa poskytnúť papierový dokument – listinná forma. Vzhľadom na veľký rozsah zmien sme k tejto téme spravili samostatný článok, ktorý si môžete prečítať TU.

 

3. Živnostenské oprávnenie vznikne automaticky zápisom do obchodného registra

 

Pri právnickej osobe, ktorá sa zakladá zjednodušeným spôsobom a zapisuje sa do obchodného registra, bude vznikať živnostenské oprávnenie dňom zápisu právnickej osoby do obchodného registra  Bude sa to týkať iba, ak pôjde o prevádzkovanie živností uvedených v prílohe č. 4a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a len ak pôjde o zjednodušený spôsob založenia právnickej osoby.

 

Pokiaľ sa zakladatelia rozhodnú pre založenie spoločnosti zjednodušeným spôsobom predmet podnikania musí byť obmedzený výlučne iba na vybrané voľné živnosti podľa zoznamu voľných živností (max. počet voľných živností pri prvozápise je desať). Iba v takom prípade môže živnostenské oprávnenie vzniknúť automaticky zápisom do obchodného registra a nebude potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Spoločnosť založená zjednodušeným spôsobom bude môcť takto vzniknúť iba za účelom podnikania a vklad tu bude možný iba peňažný. Správcom vkladu podľa navrhovanej úpravy bude môcť byť iba konateľ spoločnosti a obmedzenie sa bude týkať aj pri zriadení orgánov spoločnosti. Dozorná rada v tomto prípade nebude môcť byť ustanovená, no v prípade ak spoločnosť bude trvať na zriadení dozornej rady, môže vždy založiť spoločnosť bežným spôsobom.

 

4. Zákon o riešení hroziaceho úpadku zavádza preventívne opatrenia, ktoré majú podnikateľom majú pomôcť predísť negatívnym následkom úpadku

 

Už v druhej polovici roku 2022 (od 17.07.2022) nastala nová právna úprava riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu.

 

  • Preventívne opatrenia, majú podnikateľom pomôcť predísť negatívnym následkom úpadku.

 

Cieľom je poskytnúť dlžníkom priestor na účinnú a efektívnu preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len hrozí, tak aby sa  zabránilo úpadku dlžníka.

 

Nová právna úprava zavádza inštitút tzv. dočasnej ochrany, ktorý reálne poskytuje časový priestor pre účinnú reštrukturalizáciu a dosiahnutie cieľa, ktorý je verejnou preventívnou reštrukturalizáciou sledovaný.

 

Nová právna úprava rieši zavádza aj špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do náročných konkurzných či reštrukturalizačných konaní, a zároveň budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach.

 

 5. Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní ako zákonný podklad pre navrhovanú vyhlášku

 

Predmetom novelizácie sú úpravy potrebné pre riadnu implementáciu nariadenia 2019/1780 a to predovšetkým úprava zverejňovania niektorých informácií v rámci oznámení používaných v procese verejného obstarávania a taktiež zákonné zadefinovanie nových štandardných formulárov na uverejňovanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní.

 

Návrh zákona má byť v tomto prípade akýmsi zákonným základom, ktorý je potrebný pre následné prijatie vyhlášky podľa ustanovenia § 186 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.

 

 6. Zmenou v zákone o dani z príjmov sa menia pravidlá transferového oceňovania

 

Novela zákona reaguje na pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré zasiahli aj podnikateľské subjekty. Zásadným spôsobom boli ovplyvnené aj tie podnikateľské subjekty, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci.  Novela zákona zmierňuje relevantné vybrané podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiace povinnosti, ktoré majú prijímatelia plniť v čase pretrvávajúcej energetickej krízy a jej negatívnych dôsledkov.

 

  • Zmeny v oblasti transferového oceňovania

 

Po novom zákon o dani s príjmov bude zahŕňať spresnenie a doplnenie pravidiel transferového oceňovania. Pôjde o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav), doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR v súlade s aktuálnou metodikou Smernice OECD o transferovom oceňovaní, doplnenie pravidiel pri korešpondujúcej úprave základu dane v prípade stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR, ako aj doplnenie odkazu na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní do zákona o dani z príjmov z dôvodu zabezpečenia právnej istoty pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania.

 

Ďalej v návrhu zákona sa dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu tzv. zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku, vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

 

Od 1. januára 2023 možno očakávať aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa v nadväznosti na započítanie príjmov obidvoch rodičov do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu a zmení sa aj spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov.

 

Po novom sa tiež budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského registra a z ostatných registrov, podľa oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

 

Pri ukladaní pokút sa zavádza systém tzv. „druhej šance“, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta.

 

Navrhuje sa tiež skrátiť lehotu na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.

 

7. Novelou zákona o financovaní voľného času dieťaťa dôjde k zmene výšky a podmienok nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

 

Cieľom novely zákona o financovaní voľného času je zefektívnenie celého mechanizmu tak, aby bol prístupnejší pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít.  

 

Zmeny sa týkajú najmä:

  • Limitu čerpania z časového na nominálny, j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1000 eur, zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku (bonus) 60 EUR na mesiac,predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z 1 na 7 kalendárnych dní
  • Nastavenia vhodnejšieho postupu postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania cez sankcie za priestupky a správne delikty              

 8. Zmeny zasiahnu aj  zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

 

Novelou zákona s účinnosťou od 1. januára 2023 má dôjsť k  zjednoteniu postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a zároveň odbremeniť od tejto povinnosti Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Dôjde k rozšíreniu výnimiek z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania o spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu, manželov, súrodencov a na ich rodinných príslušníkov v priamom rade, ktorými sú súrodenci alebo manželia ktorí sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.

 

9. Novela zákona o občianskych preukazoch prinesie občiansky preukaz s biometrickými údajmi

 

Pripravovanou novelou zákona bude občan povinný podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a táto zmena bude mať aj vplyv na možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedeným je potrebné upraviť aj ustanovenia zákona týkajúce sa technickej špecifikácie občianskeho preukazu, ktorý neobsahuje duálny elektronický čip ani kód pre jeho odblokovanie a ani prístupové číslo karty – CAN.

 

Občiansky preukaz po novom preto bude obsahovať elektronický čip s duálnym rozhraním a kód pre odblokovanie bezpečnostného osobného kódu.

 

Zároveň sa tiež upravuje zákon o cestovných dokladoch,  pričom cieľom tejto úpravy je upraviť niektoré ustanovenia tak, aby reagovali na potrebu aplikačnej praxe pri vydávaní cestovných dokladov.

 

10. Zrušenie ročného zúčtovania novelou zákona o sociálnom poistení

 

Účelom novely zákona je  potreba zaviesť opatrenia, ktorých cieľom je vysporiadať sa s niektorými problémami v oblasti dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

 

Novelou sa navrhuje sa zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení a tiež zavádza povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v prípade, ak poistenec popri poberaní dávky materské vykonáva zárobkovú činnosť rovnako ako sa navrhovalo v súvislosti so zavedením ročného zúčtovania.  Navrhovaná právna úprava ale nerieši možnosť vyplatenia mzdy z pracovného vzťahu, z ktorého sa vypláca dávka materské.


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás