Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSOnline predaj tovaru a služieb – Vaše práva a povinnosti + vzor a prezentácia
Uverejnené: 15.03.2023
výpoveď dohodou

 

Pri predaji online je zásadný rozdiel, či predávate spotrebiteľovi alebo podnikateľovi. Ak predávate podnikateľovi, tak Vám zákony nestanovujú informačné a iné povinnosti, ktoré máte realizovať pred potvrdením objednávky spotrebiteľovi. Pri spotrebiteľoch je to inak. Pre nich zákony stanovujú aj pokuty, ktoré Vám štátny orgán môže uložiť, pokiaľ ich nesplníte. V minulotýždňovom článku sme popísali Postup ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou ochranou v "offline svete"a zároveň bezplatne poskytli vzor takejto obchodnej zmluvy. V tomto článku sa budeme venovať predaju v "online svete". 

 

1. VOP rozdeľte na dve časti - pre podnikateľov a spotrebiteľov

 

Pri predaji B2B je možnosťou, nie povinnosťou mať vypracované Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP), ktorými sa zmluvný vzťah bude riadiť. Pokiaľ VOP nie sú zverejnené resp. oboznámené pred uzavretím zmluvy, podnikateľské subjekty musia svoj podnikateľský vzťah podriadiť najmä Obchodnému zákonníku. Pri predaji spotrebiteľovi, právne predpisy stanovujú rôzne povinnosti podľa viacerých zákonov (napr. Občiansky zákonník, nariadenie GDPR, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o predaji na diaľku a pod.). Splnenie informačnej povinnosti týchto zákonov sa preto realizuje tak, že povinné informácie sú zhrnuté vo VOP. To je jeden z dôvodov, prečo VOP obsahujú niekedy 15 a viac strán.

 

Častou chybou je (pokiaľ to nie je zámerne), ak sú VOP stanovené jednotne pre spotrebiteľov aj podnikateľov, nakoľko pri predaji spotrebiteľovi sa musia dodržiavať podstatne prísnejšie pravidlá ako pri predaji podnikateľovi. V prípade jednotných VOP má potom kupujúci podnikateľ, rovnaké práva ako kupujúci spotrebiteľ (napr. možnosť odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní, možnosti vybavenia reklamácie podľa spotrebiteľských zákonov a pod.). Všeobecné obchodné podmienky preto odporúčame rozdeliť na 2 časti – jedna pre spotrebiteľov, na ktoré sa zo zákona vzťahujú prísnejšie pravidlá a druhá časť je pre podnikateľov, kde zákon nestanovuje tak prísne pravidlá ako pre spotrebiteľov. Napr. v prípade reklamácie zo strany podnikateľov nemusíte dodržať lehotu 30 dní ako je to u spotrebiteľov – v obchodných podmienkach môže byť napr. 60 dňová lehota.

 

2. Rozlišujte medzi online predajom tovaru a služieb

 

Pri online predaji spotrebiteľovi nezabúdajte na právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru alebo služby. Aj z uvedeného samozrejme existujú výnimky, podnikateľ však musí VOP a postup pred potvrdením objednávky vo vzťahu k online predaju služieb upraviť. Jedným zo spôsobov je realizovať to cez „check box“ na Vašom webe na základe ktorého spotrebiteľ zaškrtne políčko a odsúhlasí (políčko nesmie byť vopred predšrktnuté), že neodstúpi od zmluvy o službách, ktoré by mohlo byť napr. v takomto znení:

 

„Súhlasím so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; vyjadrením tohto súhlasu strácam ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy s prevádzkovateľom a to po úplnom poskytnutí jeho služby.“

 

Pri spotrebiteľoch je to tak, že podobne ako pri predaji tovaru je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní a predávajúci je povinný vrátiť celú kúpnu cenu, inak sa spotrebiteľ môže obrátiť na SOI alebo súd (kúpna cena sa v tomto prípade musí vrátiť celá). V takom prípade by ste sa vyvarovali situácie, že by mal spotrebiteľ záujem o poskytnutie Vašej služby a následne by odstúpil od zmluvy ešte pred tým ako celú službu poskytnete.

 

3. Analyzujte automatizovanie online predaja od A po Z

 

Pri online predaji vo vzťahu k spotrebiteľovi je potrebné splniť aj iné povinnosti okrem tých informačných. Zákony napr. stanovujú aj ďalšie pravidlá ako tlačidlo so slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“, potvrdenie o uzavretí zmluvy, poskytnutie formulárov, vyjadrenie súhlasu kupujúcim a pod.

 

Predávajúci musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Tlačidlo alebo funkcia musí byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu napr. „záväzne objednať s povinnosťou platby“. Nie je postačujúce mať len uvedené nad predmetným tlačidlom, že odoslaním objednávky spotrebiteľ súhlasí s povinnosťou platby.

 

Po uzavretí zmluvy t. j. po tom ako kupujúci stlačil tlačidlo s názvom napr. „objednávka s povinnosťou platby“ alebo „záväzne objednať s povinnosťou platby“, musí kupujúci spotrebiteľ obdržať na trvanlivý nosič napr. v listinnej forme alebo na emailovú adresu, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky všetky zákonom požadované informácie. Najjednoduchším spôsobom je zaslať v maily, v ktorom potvrdzujete objednávku, ako prílohu VOP a aj formulár na odstúpenie od zmluvy v pdf forme. Formuláre musia byť zverejnené na webe tak, aby bolo možné ich stiahnutie a následné vyplnenie V zmysle zákona je však postačujúce ak tento formulár zašlete mailom pri potvrdení objednávky. 

 

Pri záväznej objednávke nesmie absentovať Súhlas s VOP a takisto s Reklamačným poriadkom. Pri objednávaní tovaru musí kupujúci spotrebiteľ „súhlasiť“ s VOP, Reklamačným poriadkom a Ochranou osobných údajov t.j. pokiaľ  neodklikne checkbox, ktorým vyjadruje súhlas, nemôže byť objednávka úspešná. Text môže znieť nasledovne a mal by sa nachádzať pri potvrdení objednávky:

 

„Oboznámil som sa s Obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom (odkaz na ich znenie) a Ochranou osobných údajov (odkaz na ich znenie), ich obsahu som porozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasím.“

 

Popis práv a povinností pri online predaji, si môžete prečítať v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

 

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor Všeobecných obchodných podmienok na predaj tovaru, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU

 

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videokurz na túto tému o rozsahu 48 min a potrebné vzory (VOP k predaju služieb, formuláre a pod.), krátku videukážku môžete vidieť TU

 

 

Uvedený videokurz a vzory si môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 

V kapitole číslo IV., o ktorej Vás budeme informovať budúci týždeň, sa venujeme téme Ako ochrániť podnikanie. Bezplatne Vám poskytneme aj vzor autorskej zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy a prezentáciu. Sledujte nás na našom webe.


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás