Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSZamestnávanie cudzincov – občanov Ukrajiny v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu
Uverejnené: 26.04.2022
výpoveď dohodou

 

Občania Ukrajiny v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu majú možnosť zotrvať po príchode na území Slovenska po dlhšiu dobu a po splnení určitých podmienok sa aj zamestnať. V tomto článku si podrobnejšie popíšeme možnosti a podmienky zamestnávania.   

 

I.

Vstup na územie SR

 

Vstup na územie Slovenska je pre občanov Ukrajiny podmienený platným biometrickým pasom v rámci bezvízového styku a môžu sa zdržiavať na Slovensku bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období. Podľa informácií Ministerstva vnútra SR, je vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Vstup na územie Slovenskej republiky sa po individuálnom posúdení umožňuje aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas, prípadne vízum).

 

Vyššie uvádzané osoby majú nasledovné možnosti v súvislosti dlhšieho zotrvania na území Slovenska:

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (tento spôsob je najjednoduchší spôsob ochrany)
 2. Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana)
 3. Podanie žiadosti o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na Slovensku     

 

II.

Postup pri zamestnávaní v prípade osoby ktorá je utečencom

Žiadosť o „dočasné útočisko“

 

Občanovi Ukrajiny, ktorý sa chce uchádzať o zamestnanie na území Slovenska musí byť v prvom rade poskytnuté dočasného útočisko.

 

Od 16.3.2022 vláda SR schválila, že dočasné útočisko sa poskytne aj cudzincom s oprávneným pobytom na Ukrajine. Ide o osoby a ich rodinných príslušníkov, ktoré:

 • mali pred 24.02.2022 na Ukrajine udelenú medzinárodnú ochranu alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu;
 • nie sú štátnymi občanmi Ukrajiny a mali pred 24.02.2022 na území Ukrajiny udelený trvalý pobyt, pričom sa nemôžu vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.

 

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

 

Ako sme už vyššie uvádzali, všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom a ktorým bol umožnený vstup cez slovenskú hranicu (na základe vstupnej slovenskej pečiatky v pase), je umožnený krátkodobý pobyt do 90 dní.

 

Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením osoby na policajnom útvare o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Osoba, ktorá žiada o poskytnutie dočasného útočiska, urobí o tom vyhlásenie:

 1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste hraničného priechodu,
 2. po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava.

 

Žiadateľ musí preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť, ako aj skutočnosti, ktoré ho oprávňujú požiadať o poskytnutie dočasného útočiska. Svoju totožnosť môže preukázať napríklad platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti alebo vodičským preukazom, či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

 

V zmysle zákona o azyle platí, že od 30.3.2022 sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydáva doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO " z dôvodu, že toto označenie lepšie zodpovedá účelu tohto druhu medzinárodnoprávnej ochrany.

 

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi sa vydá len doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“; pričom ministerstvo bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému policajnému útvaru a poskytne mu údaje potrebné na vydanie dokladu.

 

Doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ vydaný pred 30.3.2022 sa považuje za doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

 

Ak občanovi Ukrajiny bude poskytnuté dočasné útočisko, môže na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení. Nemôže však podnikať.

 

Podľa aktuálnych informácii platí, že inštitút dočasného útočiska bude Slovenská republika poskytovať do 04.03.2023 (uvedený dátum sa však môže zmeniť).

 

III. 

Zamestnávanie osôb po získaní dočasného útočiska

 

Ako sme už uvádzali, osoby, ktoré získali dočasné útočisko, môžu sa na území Slovenska uchádzať o zamestnanie. Tieto osoby môžu pracovať na základe pracovnej zmluvy ako aj na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

 

V súlade s ustanoveniami zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko.

 

O nástupe do zamestnania osôb, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, musí zamestnávateľ informovať úrad práce do siedmich pracovných dní prostredníctvom formulára „Informačná karta“ a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K formuláru priloží kópiu dokladu o poskytnutí dočasného útočiska osoby a kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody.

 

Zároveň v zmysle zákona o službách zamestnanosti pre zamestnávateľov platia nasledovné prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny:

 1. Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine (nevzťahuje sa to však na sezónne zamestnanie podľa ustanovenia § 21b ods. 8 písm. a/ ustanovenia 22 ods. 9 písm. a/ zákona o službách zamestnanosti).
 2. Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ aj na žiadosť zamestnávateľa.
 3. Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, pred nadobudnutím účinnosti zákona o službách zamestnanosti, na rovnakom pracovnom mieste aj po uplynutí šiestich týždňov až do skončenia konania o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania.
 4. Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

 

 

Použité zdroje:

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine („Lex Ukrajina“)

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás