Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSPraktický návod ako postupovať pri nesprávne označovanej výpovedi dohodou a skončení pracovného pomeru vrátane vzorov
Uverejnené: 13.05.2021
výpoveď dohodou

1.Skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru je možné podľa Zákonníka práce viacerými spôsobmi.

 

Pracovný pomer či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca možno skončiť:

 1. dohodou,
 2. výpoveďou,
 3. okamžitým skončením,
 4. skončením v skúšobnej dobe.

 

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Asi najjednoduchším spôsobom ako ukončiť pracovný pomer či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, je ukončenie pracovného pomeru dohodou, ktoré si nižšie popíšeme ale aj ďalšie možné spôsoby ukončenia pracovného pomeru tak, aby to neskončilo žalobou na súde.

 

2.Skončenie pracovného pomeru dohodou

 • Dohoda o skončení pracovného pomeru

Návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou môže dať zamestnanec aj zamestnávateľ.

 

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

Ak zamestnanec navrhuje skončenie pracovného pomeru dohodou, môže tak urobiť písomnou žiadosťou s názvom žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou a môže zamestnávateľovi aj predložiť návrh písomnej dohody o skončení pracovného pomeru.

Skončenie pracovného pomeru dohodou upravuje paragraf 60 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, tak pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

 

Dohoda o skončení pracovného pomeru musí byť uzatvorená písomne

Zákonník práce paragraf 60, ďalej hovorí o tom, že dohoda o skončení pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom, musí byť uzatvorená písomne.

V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, v prípade ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce.

Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

 

Skončenie pracovného pomeru dohodou paragraf 60 vzor, nájdete tu:

 

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

uzatvorená podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

medzi:Zamestnávateľom: ..................................................

Sídlo:                      .................................................. 

IČO:                        ..................................................

Práva forma:          ..................................................

Zapísaný:               ..................................................

Zastúpený:             ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnancom:     .................................................., rod. ...................

nar.:                         ..................................................

trvale bytom:          ..................................................

Bankové spojenie:  ..................................................

IBAN:                       ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnanec“)

 

(ďalej spolu tiež ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvná strana“)

 

uzatvárajú podľa § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení túto dohodu o skončení pracovného pomeru (ďalej len ako „Dohoda“):

 

Článok I.

Predmet Dohody

 

1.1. V zmysle pracovnej zmluvy zo dňa .................... (ďalej ako „pracovná zmluva“) vykonáva Zamestnanec pre Zamestnávateľa prácu na pracovnej pozícii ....................

1.2. Zamestnávateľ a Zamestnanec sa vzájomne dohodli, že pracovný pomer Zamestnanca sa skončí, dňom ................

1.3. Zamestnanec podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že ku dňu skončenia pracovného pomeru podľa tejto Dohody má voči nemu Zamestnávateľ splatené všetky nároky vyplývajúce mu z ukončeného pracovného pomeru.

1.4. Podpisom tejto Dohody tiež Zamestnanec potvrdzuje, že zamestnávateľ mu vydal potvrdenie o zamestnaní podľa § 75 Zákonníka práce.

 

Článok II.

Záverečné ustanovenia

 

 1.  

2.1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami tejto Dohody.

2.2. Táto Dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku vo dvoch rovnopisoch. Každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

2.3. Zmluvné strany Dohody vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju potvrdili svojimi podpismi.

 

V Bratislave, dňa ..................................

 

..............................................                                                                         .........................................................

Zamestnávateľ                                                                                                    Zamestnanec


3. Skončenie  pracovného pomeru výpoveďou a nesprávny pojem výpoveď dohodou

Pri pracovnoprávnych vzťahoch sa v praxi často stretávame s pojmom „výpoveď dohodou“. Takýto pojem je nesprávny a Zákonník práce v žiadnom svojom ustanovení nehovorí o takejto forme skončenia pracovného vzťahu.

Ak by ste teda na internete hľadali „výpoveď dohodou vzor“, pravdepodobne by ste nenašli žiaden takýto vzor, ktorý by zodpovedal právnej úprave podľa Zákonníka práce.

Výpoveď pracovnej zmluvy môžeme podľa Zákonníka práce rozdeliť na výpoveď zo strany zamestnanca a výpoveď zo strany zamestnávateľa.

Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

V tejto časti článku si zároveň nižšie môžete nájsť vzor výpovede podľa toho či to bude výpoveď zo strany zamestnanca alebo zo strany zamestnávateľa alebo napríklad výpoveď zo zdravotných dôvodov.

 

 • Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených podľa ustanovení § 63 a nasl. Zákonníka práce . Dôvod výpovede musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná.

 

Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

 

 1. a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
 2. zrušuje alebo
 3. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

 

 1. b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

 

 1. c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

 

 1. d) zamestnanec
 2. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
 3. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce,
 4. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
 5. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

 

 1. e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

 

Výpoveď zo zdravotných dôvodov

Ako vyššie uvádzame, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi aj výpoveď zo zdravotných dôvodov.

Pred podaním takejto výpovede zamestnancovi, musí byť dodržaný určitý postup.

 

 

Postup pri výpovedi zo zdravotných dôvodov:

V prvom rade je potrebné zistiť existenciu zdravotných dôvodov, pre ktoré zamestnanec dlhodobo nemôže vykonávať svoju prácu a na základe takéhoto zistenia, potvrdeného lekárskym posudkom, by mal zamestnanec požiadať zamestnávateľa o preradenie na inú prácu.

 

Zamestnávateľ je v zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, povinný preradiť zamestnanca na inú prácu:

 1. a) ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo

stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo

 1. b) ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo

ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného

orgánu verejného zdravotníctva.

 

Z lekárskeho posudku, nie len z nálezu alebo doporučenia, musí vyplývať, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu; takýto posudok vydáva lekár, špecializovaný lekár alebo zdravotnícke zariadenie.

 

Lekársky posudok, ktorého záverom je zistenie o chorobe z povolania alebo o ohrozenie chorobou z povolania vydávajú len špecializované zdravotníckymi zaradenia zamerané na pracovné lekárstvo.

Ak zamestnanec obdržal lekársky posudok, musí zamestnávateľovi tento posudok predložiť a požiadať o preradenie na inú prácu.

Ak zamestnávateľ nemá možnosť preradiť zamestnanca na inú práci, môže dať zamestnancovi výpoveď z výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) , t. j. ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

 

Výpoveď zo zdravotných dôvodov vzor, môžete nájsť tu: www.zodpovednypodnikatel.sk

 

 • Výpoveď zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

 

Výpoveď zo strany zamestnanca vzor 2021, nájdete tu:VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA Z PRACOVNÉHO POMERU

podľa § 67 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zamestnávateľ:  ..................................................

Sídlo:                  .................................................. 

IČO:                    ..................................................

Práva forma:      ..................................................

Zapísaný:           ..................................................

Zastúpený:         ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnanec:        .................................................., rod. ...................

nar.:                         ..................................................

trvale bytom:          ..................................................

Bankové spojenie:  ..................................................

IBAN:                       ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnanec“)
 1. V zmysle pracovnej zmluvy zo dňa .................... (ďalej ako „pracovná zmluva“) som vykonával pre Zamestnávateľa prácu na pracovnej pozícii ....................
 2. V súlade s ustanovením § 67 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov končím pracovný pomer vzniknutý pracovnou zmluvou výpoveďou bez uvedenia dôvodu.
 3. Pracovný pomer sa skončí uplynutím .................... výpovednej doby, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení tejto výpovede.

V Bratislave, dňa ........................................................................

Zamestnanec
Zamestnávateľ prevzal dňa ..............

 

..........................................................

Zamestnávateľ • Výpovedná doba

V prípade ukončenia pracovného pomeru či už zo strany zamestnanca, ktorý podá výpoveď alebo zo strany zamestnávateľa, začína plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba je definovaná ako čas, ktorý musí zamestnanec v práci ešte zostať než sa skončí pracovný pomer.

 

Podľa Zákonníka práce je výpovedná doba najmenej jeden mesiac.

Následne sa dĺžka výpovednej doby určuje podľa dôvodov výpovede a ako dlho zamestnanec pracoval pre zamestnávateľa.

 

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov že sa zamestnávateľ alebo časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

 1. a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
 2. b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

 

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

 

V prípade, že zamestnanec dal výpoveď alebo ju dostal, výpovedná doba mu plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená.

 

4. Skončenie  pracovného pomeru okamžitým skončením


K okamžitému skončeniu pracovného pomeru môže dôjsť ako zo strany zamestnávateľa tak aj zo strany zamestnanca.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné.

 

Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

 

 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

 

Podľa Zákonníka práce, môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

 1. a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
 2. b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

 

V uvádzaných prípadoch môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

 

Zamestnávateľ však nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke z uvádzaných dôvodov skončiť pracovný pomer výpoveďou.

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru vzor zo strany zamestnávateľa, nájdete tu:OZNÁMENIE O OKAMŽITOM SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 68 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práceZamestnávateľ:      ..................................................

Sídlo:                       .................................................. 

IČO:                         ..................................................

Práva forma:           ..................................................

Zapísaný:                ..................................................

Zastúpený:             ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnanec:       .................................................., rod. ...................

nar.:                        ..................................................

trvale bytom:         ..................................................

Bankové spojenie: ..................................................

IBAN:                      .................................................

 

(ďalej len „Zamestnanec“) 1. Na základe pracovnej zmluvy zo dňa ................... vykonávate pre spoločnosť ...................... (ďalej len „Zamestnávateľa“) prácu na pozícii ...................

 

 1. Závažného porušenia pracovnej disciplíny ste sa dopustili dňa ................. tým, že ste ............................., a tým ste závažným spôsobom porušili článok ................. pracovnej zmluvy a základnú zákonnú povinnosť zamestnanca podľa § 81 písm. c) Zákonníka práce a to dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu Vami vykonávanú. Zamestnávateľovi zároveň Vašim konaním vznikla preukázateľná škoda vo výške ............ eur.

 

Dôkazy: .....................

 

 1. Zamestnávateľ pri rozhodovaní o závažnosti porušenia pracovnej disciplíny vzal v úvahu

- Váš doterajší postoj k plneniu pracovných úloh,

- dobu a situáciu, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny,

- mieru Vášho zavinenia,

- spôsob a intenzitu porušenia Vašich konkrétnych povinností,

- dôsledky porušenia pracovnej disciplíny pre zamestnávateľa,

- výšku škody, ktorá Vašim konaním vznikla,

a dospel k záveru, že Vaše porušenie disciplíny hodnotí ako závažné a zároveň konštatuje, že nie je možné aby Vás ďalej zamestnával.

 

 1. Z vyššie uvedených dôvodov a priložených dôkazov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto oznámenia, týmto s Vami zamestnávateľ v súlade s ust. § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce okamžite končí pracovný pomer. Váš pracovný pomer tak končí dňom doručenia tohto Oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru.

 

V Bratislave, dňa .............._______________________

........zamestnávateľ, podpis ......Zamestnanec osobne prevzal Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru dňa ........................

 

_________________________

........zamestnanec, podpis ......
Zamestnanec odmietol oznámenie prevziať: .......................... (miesto, dátum a podpis svedkov) • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Ako sme uvádzali, aj zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

 1. a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
 2. b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 3. c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

 

V prípade ak sa jedná o mladistvého zamestnanca, tak ten môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

 

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

 

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru vzor zo strany zamestnanca, nájdete tu:

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu nevyplatenia mzdy vzor, nájdete tu:

 

5. Skončenie  pracovného pomeru výpoveďou v skúšobnej dobe

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce možné

zo strany zamestnávateľa a taktiež aj zo strany zamestnanca. Skončiť takto pracovný pomer je možné písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, avšak za predpokladu, že nie je ustanovené inak.

 

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

 

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

 

Nevyhnutným predpokladom skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe je platné dojednanie skúšobnej doby v pracovnej zmluve.

 

Základná úprava skúšobnej doby je obsiahnutá v ustanovení § 45 Zákonníka práce a môže trvať najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

 

Dôležité je najmä to, aby zamestnávateľ so zamestnancom dohodol skúšobnú dobu v písomnej forme, pretože inak nie je skúšobná doba platne dojednaná.

 

Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára predovšetkým z dôvodu preverenia skutočností, napríklad či si zamestnávateľ so zamestnancom budú navzájom vyhovovať a či danú prácu bude zamestnanec vykonávať bez problémov. Pritom ak počas skúšobnej doby zamestnávateľ alebo zamestnanec zistia, že ich očakávania neboli naplnené, môžu jednoducho skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia.

 

Výpoveď v skúšobnej dobe

Po právnej stránke možno skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, resp. výpoveď v skúšobnej dobe alebo oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe kvalifikovať ako jednostranný právny úkon, a preto sa v danom prípade nevyžaduje súhlas druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

 

Hoci Zákonník práce výslovne vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť, ak sa táto lehota nedodrží, dôjde tak k platnému skončeniu pracovného pomeru. Uvedená lehota troch dní má totiž len tzv. poriadkový charakter.

 

Deň, ktorým sa končí pracovný pomer v skúšobnej dobe, musí byť dňom ešte v rámci skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby už nemožno spätne skončiť pracovný pomer v súlade s ustanovením § 72 Zákonníka práce.

 

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený vo výpovedi v skúšobnej dobe. Pokiaľ by nastala situácia, že výpoveď v skúšobnej dobe bola doručená v čase trvania skúšobnej doby a účastník ukončujúci pracovný pomer by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by bol mimo rámca skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby. Ak by účastník vo výpovedi v skúšobnej dobe neuviedol konkrétny deň skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia oznámenia o skončení pracovného pomeru druhému účastníkovi.

 

Výpoveď v skúšobnej dobe vzor

Vzor výpovede v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa tlačivo, nájdete tu:

 

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU V SKÚŠOBNEJ DOBE

podľa § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zamestnávateľ:     ..................................................

Sídlo:                     ..................................................

IČO:                       ..................................................

Práva forma:         ..................................................

Zapísaný:              ..................................................

Zastúpený:            ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnanec:       .................................................., rod. ...................

nar.:                        ..................................................

trvale bytom:         ..................................................

Bankové spojenie: ..................................................

IBAN:                      ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnanec“)

 

 1. V zmysle pracovnej zmluvy zo dňa .................... (ďalej ako „pracovná zmluva“) vykonávate pre Zamestnávateľa prácu na pracovnej pozícii ....................

 

 1. V súlade s ustanovením § 72 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zamestnávateľa s Vami končí pracovný pomer v skúšobnej dobe ku dňu .....................

V Bratislave, dňa ..............

 

_______________________

........zamestnávateľ, podpis ......Zamestnanec osobne prevzal Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe dňa ........................

 

_________________________

........zamestnanec, podpis ......
Zamestnanec odmietol oznámenie prevziať: .......................... (miesto, dátum a podpis svedkov)Vzor výpovede v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca tlačivo, nájdete tu:OZNÁMENIE ZAMESTNANCA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU V SKÚŠOBNEJ DOBE

podľa § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

Zamestnávateľ:     ..................................................

Sídlo:                      .................................................. 

IČO:                        ..................................................

Práva forma:          ..................................................

Zapísaný:               ..................................................

Zastúpený:            ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnanec:        .................................................., rod. ...................

nar.:                         ..................................................

trvale bytom:          ..................................................

Bankové spojenie:  ..................................................

IBAN:                       ..................................................

 

(ďalej len „Zamestnanec“)
 1. V zmysle pracovnej zmluvy zo dňa .................... (ďalej ako „pracovná zmluva“) som vykonával pre Zamestnávateľa prácu na pracovnej pozícii ....................

 

 1. V súlade s ustanovením § 72 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov končím pracovný pomer v skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu.

V Bratislave, dňa ..............
..........................................................

Zamestnanec
Zamestnávateľ prevzal dňa ..............

 

..........................................................

Zamestnávateľ

 

Ďalšie vzory k bezplatnému stiahnutiu spolu s návodom nájdete tu: www.zodpovednypodnikatel.sk


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás