Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSPostup zamestnávateľa pri vstupe zamestnancov do prevádzky po celoplošnom testovaní
Uverejnené: 30.10.2020
výpoveď dohodou

Vzhľadom na akútnosť situácie(ne)prijatie zrozumiteľných opatrení pre zamestnávateľov poskytujeme právny názor na postup pri vstupe zamestnancov do prevádzky po celoplošnom testovaní.

 

 

Z doteraz prijatých usmernení/opatrení/vyhlášok podľa nášho názoru vyplýva:

 

Zamestnávateľ môže vyžadovať pred vstupom na pracovisko/areálu preukázanie sa negatívnym testom - vyplýva to z Uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020, ktorým bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Zákaz vychádzania teda neplatí pre osoby, ktoré sa:

 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia.
 
Zamestnávateľ môže vyžadovať pred vstupom na pracovisko/areálu preukázanie sa negatívnym testom aj na základe zákona č. 124/2006 Z.z. pri vykonávaní všeobecných zásad prevencie a taktiež v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z.: Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.
 
 
Z pohľadu zákonnosti spracúvania tejto osobitnej kategórie osobných údajov zamestnancov (výsledok testovania) máme za to, že právnym základom je čl. 9 ods. 2 písm. b) v spojitosti s písm. h) Nariadenia GDPR a § 16 ods. 2 písm. b) v spojitosti s písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, o čom je nevyhnutné vykonať informačnú povinnosť vo vzťahu k zamestnancom. 

 

Čo sa týka zamestnancov, ktorý sa na pracovisko nedostavia resp. odmietnu a preukázať výsledkom testovania, zamestnávateľ môže postupovať v zmysle § 141 ods. 3 Zákonníka práce:

- pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,

- alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje,

prípadne môže nariadiť dovolenku (to však len v prípade ako zamestnanec súhlasí, aj konkludentne, so skrátením lehoty oznámenia 7 dní vopred a 2 dni vopred pri čerpaní dovolenky z prechádzajúceho roka podľa § 250b ods. 4 Zákonníka práce).


V prípade ak zamestnávateľ pracovné voľno zamestnancovi neposkytne alebo nemá nárok dovolenku, zamestnanec má absenciu. Čo sa týka vyvodzovania zodpovednosti za absencie, neodporúčame okamžité skončenie pracovného pomeru, máme za to že súd by ho vzhľadom na núdzový stav a slobodné rozhodnutie o testovaní, označil okamžité skončenie za neplatné. 

 

Čo sa týka prípadnej diskriminácie t.j. rozhodnutia zamestnávateľa komu nariadi dovolenku, komu dá absenciu, komu pracovné voľno, postupovať možno systematicky napr. najskôr zistiť možnosti dovolenky t.j. či daný zamestnanec má nárok na dovolenku a či súhlasí, aj konkludentne, so skrátením lehoty oznámenia vopred. Nasledovne tým, ktorí nespĺňajú kritéria nariadenia dovolenky, a vopred sa ospravedlnia neprítomnosti v práci kvôli pozitívnemu testu, alebo rozporu testovania s ich presvedčením/vierou a pod., môže dať zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy a tým, ktorí vôbec neoznámia svoju neúčasť môže zamestnávateľ udeliť absenciu. Určenie zamestnávateľa ohľadom vyššie uvedenej systematiky je na jeho rozhodnutí, avšak v zmysle vylúčenia diskriminácie, odporúčame vopred stanoviť pravidlá/systematiku, ktorú aj preukázateľne zdokumentuje.

 

Dodávame, že názory uvedené v tomto stanovisku sú účinné k prijatým opatreniam, uzneseniam a vyhláškam ku dňu 30.10.2020 k 07:00 hod.

 

Aktualizácia k 02.11.2020, 07:00 hod.

 

Dňa 30.10.2020 o 18:50 hod. bola zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Táto nová vyhláška je teda ďalším právnym základom k spracúvaniu osobných údajov.

 

Touto vyhláškou boli pridané okrem vyššie uvedených výnimiek zákazu vstupu zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa z dôvodu ochrany života a zdravia aj tieto výnimky (zákaz sa nevzťahuje ani na): 

 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28.októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) zdôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu vdomácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti adoras.

 

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených výnimiek; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

 

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Pre viac informácii môžete položiť otázku cez našu bezplatnú online poradňu

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás