Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSKurzarbeit - finančná podpora zamestnávateľov v čase skrátenej práce
Uverejnené: 15.02.2022

 

Zamestnávatelia môžu čerpať novú finančnú pomoc tzv. "Kurzarbeit". V zmysle prijatého zákona o podpore v čase skrátenej práce, budú mať zamestnávatelia od 01.03.2022 možnosť žiadať o novú finančnú podporu. Táto podpora im má poskytnúť čiastočnú úhradu nákladov na mzdy zamestnancov v období, kedy vplyvom vonkajších faktorov nastanú obmedzenia vo vykonávaní ich činnosti. Podmienky získania takejto finančnej podpory, jej výšku, časové obdobie a pod. si podrobne vysvetlíme v tomto článku.

 

Zámer novej právnej úpravy 

 

Nová právna úprava upravuje:​

 • poskytovanie podpory v čase skrátenej práce ​
 • čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora​
 • pri obmedzení činnosti zamestnávateľa​

Časom skrátenej práce sa rozumie čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

Obmedzením činnosti zamestnávateľa sa rozumie prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Vonkajším faktorom sa rozumie faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci​.

Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia​.

Mimoriadnou okolnosťou sa rozumie okolnosť, ktorú môže vyhlásiť vláda Slovenskej republiky na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body​.

Zamestnancom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere, alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu​.

 

Podmienky poskytnutia podpory​

 

Podpora sa poskytne tomu zamestnávateľovi, ktorý​

a) je v čase skrátenej práce,​

b) odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, ​

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory, ​

d) má​

 1. uzatvorenú písomnú dohoduso zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom (že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory), alebo ​
 2. súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory a ​

e) požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory. ​

Podmienka ustanovená podľa písm. b) sa považuje za splnenú, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dlžná suma sa nestala splatnou​.

 

Postup pri žiadaní podpory

 

Podporu poskytuje 

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ​
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny​

Žiadosť o poskytnutie podpory​:

Podanie elektronickými prostriedkami, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom​.

 

Žiadosť o poskytnutie podpory obsahuje

a) identifikačné údaje zamestnávateľa, a to:​

 1. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,​
 2. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,​

b) názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činnostía miesto jej vykonávania, ​

c) uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa, ​

d) začiatok obmedzeniačinnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,​

e) počet zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,

f) počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, 

g) údaje o zamestnancoch, na ktorých pracovné miesta zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, a to: ​

 1. meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca,​
 2. deň vzniku pracovného vzťahu,​
 3. ustanovenýtýždenný pracovný čas,​
 4. počet odpracovaných hodín v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,​
 5. počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory, ​
 6. sumu priemerného hodinového zárobku,​
 7. požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,​

h) celkovú požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory, ​

i) číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej bankyalebo vedeného v Štátnej pokladnici. ​

Prílohy:

 • dohoda alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce​
 • doklady preukazujúce skutočnosť uvedenú v písm. c/  (vonkajší faktor)

 

Suma a výplaty podpory

 

Podpora sa poskytuje:

 • na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca​
 • za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa ​
 • v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje​
 • najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje​

 

Podpora sa v tejto v sume poskytuje na pracovné miesto zamestnanca:

a) ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácuv rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, ​b) ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac, ​

c) ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná dobaalebo výpovedná lehota,​

d) ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a ​

e) na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevokpodľa osobitného predpisu (napr. zákon o službách zamestnanosti).

 

Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu na samostatný účet poskytovateľa podpory​.

Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory​.

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov​.

Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení .

 

Povinnosti zamestnávateľa

 

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora​.

Povinnosť sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť, ak poskytovateľ podpory zamestnávateľovi

​a) odňal alebo znížil podporu alebo​

b) uložil povinnosť vrátiť podporu​

Zamestnávateľ je povinný vrátiť takúto podporu alebo jej časť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo znížení podpory alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vrátiť podporu​.

 

 

Konanie o poskytnutie podpory

 

Poskytovateľ podpory rozhoduje:

 • o podpore​
 • o odňatí podpory​
 • o znížení podpory​
 • o povinnosti vrátiť podporu​

 

 • na konanie v prvom stupni je v mene ústredia príslušná konať komisia
 • komisia má sedem členov
 • členmi komisie sú traja zástupcovia ústredia, dvaja zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky a dvaja zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky​
 • predsedom komisie je generálny riaditeľ ústredia​
 • predseda komisie vymenúva a odvoláva členov komisie​
 • členov komisie vymenúva a odvoláva predseda komisie na návrh príslušného ministra
 • podrobnosti o členstve v komisii a o spôsobe rokovania komisie upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá ústredie
 • na konanie sa vzťahuje správny poriadok, ak nový zákon neustanovuje inak​
 • ak ide o pôsobnosť úradu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - v prípade podpory, ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť), na konanie je miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode ​

a) sa nachádza pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,​

b) má zamestnávateľ sídlo, ak je právnickou osobou, alebo miesto trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou, ak zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory na pracovné miesta nachádzajúce sa v územných obvodoch viacerých úradov. ​

 • poskytovateľ podpory rozhodne o podpore do desiatich dní od začatia konania
 • rozhodnutie o podpore, ktorým sa účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, sa vyznačí v spise a účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia poskytne podpora​
 • odvolanie proti rozhodnutiu o podpore nemá odkladný účinok
 • ak nerozhodne poskytovateľ podpory, ktorý odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní proti rozhodnutiu o podpore, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu do desiatich dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania​
 • odvolací orgán rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o podpore do desiatich dní odo dňa doručenia odvolania odvolaciemu orgánu

 

Nový odsek 5 § 142 Zákonníka práce:

Ak zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu (ďalej len „podpora v čase skrátenej práce“), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku; ustanovenia odsekov 1 až 4 a § 250b ods. 6 o sume náhrady mzdy sa neuplatnia. Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety náhrada mzdy v sume podľa odsekov 1 až 4 alebo § 250b ods. 6.​

 

Dohoda vs. rozhodca

 

Ak podľa § 142 ods. 5 Zákonníka práce nie je dohoda (so zástupcami zamestnancov alebo zamestnancom), ide o spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.​

 

Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce rieši rozhodca,​

 1. na ktorom sa strany sporu dohodnú, ak ide o spor medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, alebo​
 2. ktorého na žiadosť zamestnávateľa bezodkladne určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu, ak sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov na osobe rozhodcu nedohodnú alebo ak ide o spor medzi zamestnávateľom a zamestnancom a ak rozhodca súhlasí s prijatím riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. ​

 

 • rozhodca informuje o prijatí riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce​
 • strany sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce sú povinné rozhodcovi poskytnúť potrebnú súčinnosť; ak ide o spor medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zamestnávateľ je povinný predložiť rozhodcovi stanovisko zamestnanca
 • rozhodca posúdi opodstatnenosť dôvodov zamestnávateľa na podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce a opodstatnenosť nesúhlasu zástupcov zamestnancov alebo zamestnanca​
 • rozhodca do desiatich dní od prijatia riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce oznámi:​

a) stranám sporu (medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov), či súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, ​

b) zamestnávateľovi, ak ide o spor medzi zamestnávateľom a zamestnancom, či súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom; zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnancovi. ​

 

Súhlas rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce nahrádza dohodu podľa § 142 ods. 5 Zákonníka práce. ​

Rozhodcovi patrí za riešenie sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce odmena, na ktorej sa rozhodca dohodne so zamestnávateľom. Ak sa rozhodca nedohodne so zamestnávateľom na odmene, rozhodcovi patrí odmena 600 eur. ​

Odmenu rozhodcu uhrádza zamestnávateľ.​

 

Bližšie informácie a odpovede na Vaše otázky môžete získať na online webinári, ktorý sa uskutoční dňa 24.02.2022, alebo nás nezáväzne kontaktujte TU.

 
Prihláste sa na školenie

Viac informácií o vzoroch a školeníSme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás