Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSVeľké zmeny pre e-shopy a predajné weby od 01.07.2024
Uverejnené: 08.05.2024
výpoveď dohodou

 

Národná rada SR prijala veľkú reformu spotrebiteľského práva, ktoré okrem iného výrazným spôsobom zasiahne aj online predaj. Táto reforma sa nedotkne len dokumentov, ktoré musia mať onedlho e-shopy a predajné weby zverejnené (VOP, reklamačný poriadok a formuláre), ale aj spôsob a formu predaja s marketingovým presahom ako napríklad uvádzanie zliav, zverejňovanie recenzií, nekalé obchodné praktiky a pod.

 

Poďme si popísať tie najnevyhnutnejšie zmeny, ktoré treba na weboch vykonať čím skôr. Rozdelili sme ich do 4 základných rovín:

 

I. Nevyhnutné zmeny v obchodných podmienkach

 

Nový zákon vymedzuje informácie, o ktorých musí obchodník alebo prevádzkovateľ jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku. Informácie, ktoré musia byť vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v objednávkovom formulári, sú najmä:

 

- adresa elektronickej pošty obchodníka,

- adresu obchodníka alebo osoby, v mene ktorej obchodník koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu alebo podať iný podnet,

- poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; obchodník zároveň poskytne spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,

- poučenie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy,

- poučenie o povinnosti spotrebiteľa uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie,

- poučenie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy,

- predajnú cenu produktu, spôsob, akým sa vypočíta, ak vzhľadom na povahu produktu nemožno ....,

- podmienky plnenia, platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať alebo poskytnúť produkt,

- existenciu a dĺžku trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a dostupnosť spotrebiteľskej záruky,

- existenciu a dĺžku trvania zodpovednosti za vady služby a postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady služby,

- poučenie o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov

- atď. atď.

 

Všeobecné obchodné podmienky môžu aj naďalej zahŕňať reklamačný poriadok, informácie o alternatívnom riešení sporov, poučenie o odstúpení od zmluvy, GDPR poučenie atď. Samozrejme informačné povinnosti treba aktualizovať. Naďalej odporúčame, aby boli VOP rozdelené na 2 samostatné časti t.j. prvá časť pre spotrebiteľov a druhá časť pre tých kupujúcich, ktorí nie sú spotrebitelia (aby sa teda nestalo, že prísne podmienky pre spotrebiteľov sa budú týkať aj pre kupujúcich podnikateľov).

 

II. Nevyhnutné zmeny v reklamačnom procese

 

Základným právom spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) nového zákona je možnosť uplatniť právo zo zodpovednosti za vady produktu alebo služby. Nový zákon taktiež stanovuje, že obchodník alebo prevádzkovateľ je povinný pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť existenciu a dĺžku trvania zodpovednosti za vady tovaru alebo služby a postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady.

 

Z toho dôvodu je teda potrebné, aby nový reklamačný poriadok obsahoval tieto nové postupy. Kvôli komplexnosti a zložitosti týchto postupov, uvádzame len v základných bodoch:

 

- kupujúci má právo na odstránenie vady (ak predávajúci zodpovedá za vadu) opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť

 

- kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si predávajúci nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady

 

- kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do dvoch rokov od dodania veci resp. do jedného roka od dodania použitej veci

 

- uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla

 

- podať reklamáciu resp. vytknúť vadu možno v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho

 

- ak kupujúci podal reklamáciu resp. vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú predávajúci odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia

 

- predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim

 

- ak predávajúci odmietne reklamáciu resp. zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu

 

- atď. atď.

 

Pripravili sme pre Vás školenie, na ktorom si prejdeme nové postupy pri online predaji a poskytneme aktualizované dokumenty ako VOP, Reklamačný poriadok a pod. Viac informácií o školení so vzormi TU

 

 

III. Zľavy a recenzie – ako ich uvádzať

 

Nový zákon stanovuje obchodníkom a predávajúcim nové povinnosti pri znižovaní cien tovaru a to najmä pri každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru, pričom takouto predchádzajúcou cenou tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar

 - v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo

- od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.

 

Vo vzťahu k recenziám sa stanovujú nové povinnosti, na základe ktorých bude musieť obchodník alebo predávajúci zabezpečiť, že hodnotenia produktov, ktoré predáva alebo poskytuje, pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili (ak obchodník poskytuje spotrebiteľom prístup k hodnoteniu produktov).

 

IV. Odstúpenie od zmluvy v lehote 30 dní a pod.

 

Aj v súvislosti s odstúpením od zmluvy dôjde k viacerým zmenám. Menia sa napr. dôvody pre ktoré nie je možné odstúpiť od zmluvy. Po novom bude môcť spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ak bola použitá agresívna obchodná praktika pri uzavretí zmluvy, alebo nekalá obchodná praktika, bez použitia ktorej by spotrebiteľ zmluvu neuzavrel. Obchodníci a predávajúci musia používať nový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu sa v špecifických prípadoch predlžuje zo 14 na 30 dní.  

 

Okrem vyššie uvedených zmien dochádza aj

- definovaniu digitálneho obsahu a zaradenie ho medzi produkty spolu s tovarom a službou

- definovaniu veci s digitálnymi prvkami (bežné hmotné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah alebo digitálnu službu ako napr. smart televízie alebo smart telefóny)

- definovaniu digitálnej služby

 

Podľa dôvodovej správy k zákonu, základným rozlíšením medzi digitálnym obsahom a digitálnou službou by mala byť možnosť určiť, či ide o súbor. V prípade e-kníh, filmov alebo hudobných albumov, ktoré sú spotrebiteľovi poskytované na hmotnom nosiči (napr. DVD disk) alebo na stiahnutie, ide o digitálny obsah. Ak však je film či hudba vnímaná spotrebiteľom prostredníctvom streamu, resp. prístupom k súboru na cloudovom úložisku, ide o digitálnu službu. Rovnako ide o službu v prípade, že umožňuje spotrebiteľovi nahrávať digitálny obsah do priestoru obchodníka (predovšetkým streamovacie hudobné a video platformy, na ktorých spotrebitelia ako tvorcovia uverejňujú svoj obsah).

 

Nová právna úprava definuje aj nekalé obchodné praktiky, reguluje online trhy, stanovuje náležitosti zmluvy s digitálnym plnením atď. atď.

 

Všetky dôležité zmeny pre obchodníkov a predávajúcich si popíšeme na našom školení. Každý účastník obdrží aktualizované vzory potrebné pre svoj online predaj ako napr. všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a pod.

  Viac info o školení a vzoroch TU

 

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás