Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSAko uzatvoriť zmluvu, ktorú zmluvný partner splní
Uverejnené: 02.02.2024
výpoveď dohodou

 

Vedeli ste, že zmluva môže začať platiť aj v situácii, keď zmluvný partner začne niečo plniť (napr. odoslanie tovaru, zaplatenie ceny a pod.) a to aj bez toho, aby bola zmluva podpísaná? Zmluvné vzťahy majú veľa úskalí a podnikateľ sa môže dostať do problémov s plnením alebo neuznaním zmluvy veľmi rýchlo. Nie každý krok podnikateľa, ktorý sa zdá byť na prvý pohľad správny, je aj z pohľadu zákona v poriadku.   

 

Pri rokovaní o zmluve platia napríklad tieto špecifiká:

 

- podnikateľ sa môže domáhať náhrady škody z dôvodu nedôvodného ukončenia rokovania

- časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky

- odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok

- niektoré zmluvy sú platné, len ak sú uzatvorené v písomnej forme

- ak je v obchodnej zmluve ručiteľské vyhlásenie konateľa, môže byť „exekuovaný“ aj jeho súkromný majetok

 

Poďte sa s nami naučiť ako uzavrieť „nepriestrelnú“ zmluvu a vyhrať každý spor s protistranou. Viac informácií o školení so vzormi TU

 

 Ako uzavrieť zmluvu s maximálne možnou právnou ochranou v 5 základných krokoch:

 

1. Výber správneho typu zmluvy

Podnikateľ alebo obchodná spoločnosť musí zvážiť možnosti a správne sa rozhodnúť, ktorý typ alebo druh zmluvy (zmluva o spolupráci, zmluva o dielo, príkazná zmluva atď.) zvolí pre ten ktorý zmluvný vzťah.

 

2. Overenie zmluvného partnera

Predtým ako začnete s potenciálnym zmluvným partnerom rokovať o znení zmluvy, odporúčame si ho overiť napr. či má živnostenské oprávnenie na činnosť, ktorú chcete aby vykonal, solventnosť a zadĺženie s úhradou odvodov a daní, napr. cez webové stránky Finančného riaditeľstva SR, Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne a pod., preveriť si exekúcie, dražby, konkurzy a reštrukturalizácie - Centrálny register exekúcií, Registri poverení na vykonanie exekúcie, Notársky centrálny register dražieb, Obchodný vestník, kataster nehnuteľností, register partnerov verejného sektora atď. Uvedené odporúčame overovať si nie len pred uzavretím zmluvy, ale aj počas trvania zmluvného vzťahu, keďže počas trvania zmluvy môžete flexibilnejšie reagovať na prípadnú nechcenú exekúciu zmluvného partnera.  

 

3. Rokovanie o obchodnej zmluve

Pri rokovaní o znení zmluvy trvajte na jej vyváženosti a spravodlivosti, aby nedošlo k porušeniu zásady poctivého obchodného styku. Ak jedna zmluvná strana chce mať v zmluve dojednanie o zmluvnej pokute, tak zmluvná pokuta by mala byť dojednaná pre prípad porušenia zmluvy zo strany oboch zmluvných partnerov. Podobne by to malo byť aj s úrokmi z omeškania, možnosťou skončenia zmluvného vzťahu (aby napr. nemala možnosť odstúpiť od zmluvy len jedna zmluvná strana, alebo v prípade výpovede, by bola dohodnutá rozdielna výpovedná doba a pod.) atď.

 

4. Ustanovenia v zmluve na ochranu Vášho biznisu

Zákony umožňujú rôzne formy právnej ochrany, ktoré v zmluve môžete mať uvedené. Samozrejme to závisí od druhu zmluvy a záväzku, ktorý chcete zabezpečiť a ochrániť. Môže to byť napr. zmluvná pokuta, ručenie, záložná zmluva, úrok z omeškania, uznanie záväzku atď atď.

 

5. Zmluvu preukázateľne uzatvoriť

Keď ste prešli prvými 4 krokmi, ostáva už len posledné a to zmluvu uzatvoriť. Dbajte na to, aby ste v prípade sporu vedeli preukázať, na čom ste sa dohodli. Nie každá zmluva musí byť podľa zákona uzatvorená písomne, častokrát sa zmluva uzatvorí ústne a o jej uzatvorení existuje dôkaz len  emailové potvrdenie objednávky bez odkazu a priloženia VOP a pod. Samozrejme ideálna forma je písomná s vlastnoručnými podpismi zmluvných strán.

 

Získajte konkurenčnú výhodu a zručnosti, ktorými ochránite Váš biznis. Rezervujte si miesto na našom školení, kde budeme s Vami zdieľať užitočné a praktické skúsenosti, ktoré sme získali za posledných 15 rokov zastupovania podnikateľov pred súdmi, v obchodných rokovaniach a vymáhaniach zmluvných záväzkov.

  Viac info o školení a vzoroch TU

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás